தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நீண்ட முக்குள்ளவன். Colloq. Man with sharp long nose;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A man with a sharp aquiline nose.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Man with sharp long nose; நீண்ட மூக்குள்ளவன். Colloq.