தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காக்கை ; அவிட்டநாள் ; கீரி ; கற்பகம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கற்பகம். 2. Kalpaka tree;
  • கீரி. 1. Mongoose;
  • . 2. The 23rd nakṣatra. See அவிட்டம். (சாதகசிந். காலநிகண். 20.)
  • காக்கை. காகபந்தரிற் கருமுகிற் காளிமங்கஞலும் (கந்தபு. ஆற்றுப். 13). 1. Crow, Corvus spledens;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a crow, காக்காய்; 2. the 23rd lunar asterism, அவிட்டம். காகங் கரைய, to caw as a crow (foreboding fortune in angury) காகதாளி நியாயம், காகதாலியம், காக தாலீயம், a chance; strange coincidence; an unforeseen accident (as:- crow lights upon the fruit of the palmyra tree and the fruit falls). காகதாளி, ceylon ebony. காகநதி, the Cauvery so called because it had its origin in the action of Vinayaga who, in the shape of a crow, tilted and overturned the Agastya kamandala which had Ganges-water in it (allusion); 2. the name of the city, காவிரிப்பூம் பட்டினம். காகநாசி, Indian guttapercha. காகநிமிளை, black bismuth. காகபலி, food given to crows before eating. காகபாஷாணம், a kind of prepared arsenic. காகபிந்து, black dot. காகவோசை, காகசுரம், (mus.) cawing note, a defect in singing.

வின்சுலோ
  • [kākam] ''s.'' A crow, காக்கை. 2. The sign of the guardian of the north-east, வடகீழ்த்திசைப்பாலன்குறி. Wils. p. 25. KAKA. 3. Mongoose, கீரி. ''(M. Dic)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < kāka. 1. CrowCorvussplendens; காக்கை. காகபந்தரிற் கருமுகிற் காளிமங்கஞலும் (கந்தபு. ஆற்றுப். 13). 2. The 23rd nak-ṣatra. See அவிட்டம். (சாதகசிந். காலநிகண். 20.)
  • n. (அக. நி.) 1. Mongoose;கீரி. 2. Kalpaka tree; கற்பகம்.