தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பேய் ; காவற்பரண் ; வண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காவற்பரண். சேணோ னிழைத்த நெடுங்காற் கழுதில் (நற். 276). 2. Elevated platform from which fields are guarded against damage from beasts and birds;
  • வண்டு. (திவா.) 3. Bettle;
  • பேய்வகை. கூற்றக் கொஃறேர் கழுதொடு கொட்ப (மதுரைக். 633). 1. Demon;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. demon, vampire, பிசாசம்; 2. a shed with an elevated platform from which fields are guarded against birds and beasts; 3. beetle, வண்டு. கழுதிரதம், கழுதாழி (lit. the devils's chariot) mirage, பேய்த்தேர்.

வின்சுலோ
  • [kẕutu] ''s.'' Demon, a vampire, பிசா சம். 2. A shed with an elevated platform for guarding fields against beasts, birds, &c., பாண். 3. A beetle, வண்டு. 4. Guard, defence, காவல். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. 1. Demon; பேய்வகை.கூற்றக் கொஃறேர் கழுதொடு கொட்ப (மதுரைக். 633).2. Elevated platform from which fields areguarded against damage from beasts and birds;காவற்பரண். சேணோ னிழைத்த நெடுங்காற் கழுதில் (நற்.276). 3. Beetle; வண்டு. (திவா.)