தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உப்புமண் ; பயிரிட உதவாத நிலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உவர்நிலம். களர்நிலத்துப் பிறந்த வுப்பினை (நாலடி, 133). Saline soil; alkaline earth;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < களர் +. Saline soil; alkaline earth; உவர்நிலம். களர்நிலத்துப்பிறந்த வுப்பினை (நாலடி, 133).