தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சந்திரன் ; மாசுள்ளோன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சந்திரன். (திவா.) 1. Moon, as spotted;
  • குற்றமுள்ளவன். 2. Person with mental or moral defect;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The moon, சந்திரன், ''lit.'' the spotted. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. 1. Moon, asspotted; சந்திரன். (திவா.) 2. Person with mentalor moral defect; குற்றமுள்ளவன்.