தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : கலுவம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See கலுவம். Colloq.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. see கலுவம்.

வின்சுலோ
  • [klvm ] --கலுவம், ''s. (Tel.)'' A nether hollow grinding stone, a kind of mortar, குழியம்மி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < khalla. See கலுவம்.Colloq.