தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  உண்கலம் ; பாண்டம் ; குப்பி ; கப்பல் ; இரேவதி ; அணிகலன் ; யாழ் ; கலப்பை ; ஆயுதம் ; ஓலைப்பாத்திரம் ; ஒரு முகத்தலளவை ; பந்தி ; வில்லங்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • குப்பி. யவனர் நன்கலந் தந்த . . . தேறல் (புறநா. 56, 18). 2. Bottleshaped vessel;
 • மரக்கலம். கலங்கவிழ் மாக்களை (மணி. 16, 120). 3. [T. kalamu, M. kalam.] Ship, boat;
 • . 4. The 27th nakṣatra. See இரேவதி. பூரம் பரணி கலம் (சிலப். 3, 123, உரை).
 • ஆபரணம். நன்கலம் பரிசின்மாக்கட்கு . . . நல்கி (புறநா. 6, 15). 5. Jewel; ornament;
 • யாழ். கலத்தொடு புணர்ந்தமைந்த கண்டத்தால் (சிலப். 7, 24). 6. Lute;
 • உழுபடை. (சூடா.) 7. Plough;
 • ஆயுதம். கையினுங் கலத்தினு மெய்யுறத் தீண்டி (பட்டினப். 70). 8. Weapon;
 • ஓலைப்பத்திரம். (தொல். சொல். 81, உரை.) 9. Document written on palm-leaf;
 • ஒரு முகத்தலளவு. (தொல். எழுத். 168.) 10. A measure of capacity;
 • பந்தி. 20-ஆம் பக்கத்து 2-ஆம் கலம் பார்க்க. Column, a narrow division of a sheet, page, etc.;
 • பாத்திரம். பொற்கலத் தூட்டி (நாலடி, 345). 1. [K. kala, M. kalam, Tu. kara.] Vessel; hollow utensil, as a cup; plate, whether of earth or metal; earthenware;
 • வில்லங்கம். நிலத்துக்கு எப்பேர்ப்பட்ட கலமும் இறையுமில்லை (S. I. I. vii, 278). Encumbrance;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • கலன், s. a vessel, bowl, brazen dish, basin, பாத்திரம்; 2. a boat, படகு, a ship, கப்பல், 3. ornaments, jewels, ஆபரணம்; 4. a dry or liquid measure of 12 marcals; 5. the 27th lunar asterism, இரேவதி; 6. a weapon, ஆயுதம்; 7. a guitar, lute யாழ். கலப்பற்று, calking for a vessel. கலமர், guitar-players, a class of minstrels in ancient Tamil country, பாணர். கலவடை, the mouth of a broken pot; a mould formed to fit the mouth of a mortar. கலவர், navigators; the crew in a ship; warriors. அருங்கலம், valuable jewels. இருகலனே குறுணி, two calams and one marakal. முக்கலனே தூணி, three calams and four marakals. கலன்கழி மடந்தை, a window.

வின்சுலோ
 • [klm] ''s.'' A vessel, a hollow utensil --as a cup, plate, &c., பாத்திரம். 2. An eat ing vessel, commonly brass, உண்கலம். 3. An earthen ware, a vessel, மட்கலம். 4. A dry or liquid measure, ஓரளவு. ''(c.)'' 5. ''(p.)'' ornaments, jewels, ஆபரணம். 6. A boat, a vessel, கப்பல். 7. A guitar, யாழ். 8. The twenty-seventh or last lunar asterism. See இரேவதி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. 1. [K. kala, M. kalam, Tu.kara.] Vessel; hollow utensil, as a cup;plate, whether of earth or metal; earthenware;பாத்திரம். பொற்கலத் தூட்டி (நாலடி, 345). 2. Bottle-shaped vessel; குப்பி. யவனர் நன்கலந் தந்த . . .தேறல் (புறநா. 56, 18). 3. [T. kalamu, M. kalam.]Ship, boat; மரக்கலம். கலங்கவிழ் மாக்களை (மணி.16, 120). 4. The 27th nakṣatra. See இரேவதி.பூரம் பரணி கலம் (சிலப். 3, 123, உரை). 5. Jewel;ornament; ஆபரணம். நன்கலம் பரிசின்மாக்கட்கு. . . நல்கி (புறநா. 6, 15). 6. Lute; யாழ். கலத்தொடுபுணர்ந்தமைந்த கண்டத்தால் (சிலப். 7, 24). 7. Plough;உழபடை. (சூடா.) 8. Weapon; ஆயுதம். கையினுங்கலத்தினு மெய்யுறத் தீண்டி (பட்டினப். 70). 9. Document written on palm-leaf; ஓலைப்பத்திரம். (தொல்.சொல். 81, உரை.) 10. A measure of capacity;ஒரு முகத்தலளவு. (தொல். எழுத். 168.)
 • n. < E. Column, a narrowdivision of a sheet, page, etc.; பந்தி. 20-ஆம் பக்கத்து 2-ஆம் கலம் பார்க்க.
 • n. cf. கலன். Encumbrance;வில்லங்கம். நிலத்துக்கு எப்பேர்ப்பட்ட கலமும்இறையுமில்லை (S. I. I. vii, 278).