தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  தேவருலகத்து ஐந்து தருக்களுள் ஒன்று , வேண்டியதை எல்லாம் தரும் மரம் ; கற்பகதரு வடிவான கோயில் வாகனம் ; தென்னை ; பனை ; புளியாரை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • கற்பகம் A tree in svarga supposed to yield whatever one wishes to have, one of paca-taru, q.v.
 • புளியாரை. (சங். அக.) Yellow wood-sorrel;
 • கற்பகம் The kalpaka vakaṇam in temples
 • . Coconut, as the kalpaka of this world
 • . Palmyra

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • கற்பகவிருட்சம், கற்பகதரு, கல்பதரு, s. a miraculous tree in the world of Indra yielding whatever desired; 2. cocoanut; 3. palmyra. கற்பகச்சோலை, Indra's grove. கற்பகநாடு, Swarga, as the country where the Kalpaga grows, the world of celestials. கற்பகவல்லி, a golden creeper in the Indra loka.

வின்சுலோ
 • [kṟpkm ] --கற்பகவிருக்ஷம், ''s.'' One of the five miraculous trees of Swerga yielding whatever is desired, பஞ்சதாருவி லொன்று. This name is sometimes used for the five species.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < kalpaka. 1. Atree in Svarga supposed to yield whatever onewishes to have, one of pañca-taru, q.v.; பஞ்சதருக்களுள் ஒன்று. கற்பகங் காமவல்லி யனையநீர் (சீவக.1129). 2. The kalpaka vākaṉam in temples; கற்பகதருவடிவான கோயில்வாகன விசேடம். கவரி திண்டேர் கற்பகத் தருவோடீந்தான் (திருவாலவா. 37, 75). 3. Coconut, as the kalpaka of this world; தென்னை. அரசுமா கற்பகமொடகில்பலா (திருப்பு. 585). 4. Palmyra; பனை. Colloq.
 • n. cf. கற்பம். Yellowwood-sorrel; புளியாரை. (சங். அக.)