தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Indian nightshade. See கழிழள்ளி.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருமுள்ளி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. கழி +.Indian nightshade. See கழிமுள்ளி.