தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    செயல் , கருமம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See கருமம்.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • see கருமம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < karman. See கருமம்.