தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கன்னடம் , ஒரு மாநிலம் ; தென்னாட்டு இசை ; ஒரு பண் ; பழைய மாதிரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 1. See கன்னடம்.
  • நவாபு ஆண்ட தென்தேசம். 2. The Carnatic, as ruled by the Nabobs ;
  • பழைய மாதிரி அவன் ஒரு கர்நாடக மனிதன். Colloq. 5. Old fashion, an epithet applied in facetious disparagement, to a person of old-fashioned ways ;
  • ஓர் இராகம். (பரத. இராக. 55.) 4. A musical mode ;
  • தென்னாட்டுச் சங்கீதம். 3. Pure South Indian music ;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. see கருணாடகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கருநாடகம். 1.See கன்னடம். 2. The Carnatic, as ruled bythe Nabobs; நவாபு ஆண்ட தென்தேசம். 3. PureSouth Indian music; தென்னாட்டுச் சங்கீதம். 4.A musical mode; ஓர் இராகம். (பரத. இராக. 55.)5. Old fashion, an epithet applied in facetiousdisparagement, to a person of old-fashionedways; பழைய மாதிரி. அவன் ஒரு கர்நாடக மனிதன்.Colloq.