தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கலைமான் , ஆண்மான் ; கொல்லன் ; பன்றி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பன்றி. கருமானுரைத்திடின் ... மருமத் தணிபடுப்பேன் (தணிகைப்பு. களவுப். 198). 2. Hog;
 • . See கருமகன். Colloq.
 • ஆண்மான். (பிங்.) 1. Stag;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (pl. கருமார், கருமர்) a blacksmith, கொல்லன்.
 • s. a stag; a hog.

வின்சுலோ
 • [krumāṉ] ''s.'' A stag, கலைமான். (''Rott.'')
 • ''s.'' A hog, பன்றி. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < கரு-மை +. [M.karmān.] 1. Stag; ஆண்மான். (பிங்.) 2. Hog;பன்றி. கருமானுரைத்திடின் . . . மருமத் தணிபடுப்பேன் (தணிகைப்பு. களவுப். 198).
 • n. [M. karumāṉ.]See கருமகன். Colloq.