தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அருள் , தயவு , இரக்கம் , ஒரு கிழங்கு ; ஒன்பான் சுவையுள் ஒன்றாகிய அவலச்சுவை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • . 2. A tuberous-rooted herb. See காறாக்கருணை. (பதார்த்த. 1492.)
 • . 1. Elephantyam. See காறுகருணை.
 • நவரசத்தொன்றாகிய அவலச்சுவை. (திவா.) Sentiment of compassion, one of nava-racam,q.v.;
 • சுரசாதியைந்தனுள் ஒன்று. (பரத. இராக. 47.) One of the musical notes;
 • கிருபை. மாதிற் கூறுடை மாப்பெருங் கருணையன் (திருவாச. 2, 107). Compassion, grace, mercy, benignity;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. clemency, grace, favour, compassion, tenderness, கிருபை; 2. an esculent root and its plant, கருணைக்கிழங்கு. கருணாகடாட்சம், gracious look. கருணாகரன், கருணாமூர்த்தி, God, the most Gracious Being. கருணாநிதி, a jewel of grace; one who is rich in grace; God. கருணைபுரிய, to confer a favour or blessing; to show compassion. கருணைமறம், (மறக்கருணை) reformative punishment, as an act of divine grace. நற்கருணை, (christ. us.), the sacrament of the Lord's Supper.

வின்சுலோ
 • [karuṇai] ''s.'' Compassion, grace, be nignity, kindness, tenderness, clemency, கிருபை, Wils. p. 194. KARUN'A. 2. A plant having an esculent root, or white yam, ஓர் பூண்டு, Dracontium polyphyllum.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < karuṇā. Compassion, grace, mercy, benignity; கிருபை. மாதிற்கூறுடை மாப்பெருங் கருணையன் (திருவாச. 2, 107).
 • n. < karuṇa. (Rhet.)Sentiment of compassion, one of nava-racam,q.v.; நவரசத்தொன்றாகிய அவலச்சுவை. (திவா.)
 • n. < கரணை. 1. Elephant-yam. See காறுகருணை. 2. A tuberous-rootedherb. See காறாக்கருணை. (பதார்த்த. 1492.)
 • n. (Mus.) One of themusical notes; சுரசாதியைந்தனுள் ஒன்று. (பரத.இராக. 47.)