தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வைனதேயன் ; திருமால் வாகனம் ; பருந்துவகை ; கொல்லங்கோவைச் செடி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வைனதேயன். 1. A mythical bird, king of the feathered race, enemy of the serpent race, vehicle of Viṣṇu, and the son of kāšyapa and Vinatā;
  • கொல்லங்கோவை. 3. A climbing shrub, Bryonia epigcea;
  • ஒருவகைப் பறவை. 2. Whiteheaded kite, sacred to Viṣṇu, Haliastur indus;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • கெருடன், கெருடபட்சி, s. the Brahmany kite, the vehicle of Vishnu, செம்பருந்து. கருடகம்பம், a kind of lamp in the Vishnu temple. கருடதரிசனம், the sight of the kite on special occasions. கருடதிகை, the east (astr.) கருடபுராணம், one of the 18 paranas. கருடப்பச்சைக்கல், a yellowish medicinal stone. கருடப்பார்வை, squint-eye, an expressive penetrating look.

வின்சுலோ
  • [karuṭaṉ] ''s.'' The Brahmany kite, கலுழன். 2. The bird and vehicle of Vishnu. He is generally represented as a being something between a man and a bird, and considered to be sovereign of the feathered race; he is the son of ''Kasyapa'' and ''Vinata'' and the younger brother of ''Aruns,'' விட்டு ணுவாகனம், Falco pondischerianus. Wils. p. 283. GARUDA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < garuḍa. 1. A mythical bird, king of the feathered race, enemyof the serpent race, vehicle of Viṣṇu, and the sonof Kāšyapa and Vinatā; வைனதேயன். 2. White-headed kite, sacred to ViṣṇuHaliastur indus;ஒருவகைப் பறவை. 3. A climbing shrubBryoniaepigæa; கொல்லங்கோவை.