தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு சரக்கு , சீரகவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சீரகவகை. (பதார்த்த.1034.) Black Cumin, Nigella sativa;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருசரக்கு.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Black cumin, used medicinally, Nigella sativa, ''L.''
  • ''s.'' Black cumin. See கருமை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Black CuminNigella sativa; சீரகவகை.(பதார்த்த. 1034.)