தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கண்ணுக்கு மை எழுதுதல் ; சான்று கூறுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கண்ணுக்கு மை யெழுதுதல். கருங்கயலல்ல கண்ணேயெனக் கரிபோக்கினாரே (சீவக. 626). To paint the eyeilds with black collyrium;
  • சான்று கூறுதல் அது கூறிக் கரிபோக்கினாராதலானும் (தொல். பொ. 649, உரை.) To give testimony;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < id.+. To paint the eyelids with black collyrium;கண்ணுக்கு மை யெழுதுதல். கருங்கயலல்ல கண்ணேயெனக் கரிபோக்கினாரே (சீவக. 626).
  • v. intr.< கரி&sup7; +. To give testimony; சான்று கூறுதல்.அது கூறிக் கரிபோக்கினாராதலானும் (தொல். பொ. 649,உரை.)