தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மறைக்கை ; களவு ; வஞ்சகம் ; மீன் பிடிக்குங் கூடை , பஞ்சரம் முதலியன ; மத்து ; கரப்பான் பூச்சி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • . 6. See கரப்பான்பூச்சி. பூஞை கரப்பருந்த நரடுங்கடன் (அருட்பா).
 • மத்து. (யாழ். அக.) 5. Churn;
 • மீன் பிடிக்குங் கூடை பஞ்சரம் முதலியன. (J.) 4. Conical basket for catching fish; weel, hen-coop;
 • மறைக்கை. கரப்பிலா நெஞ்சிற் கடனறிவார் (குறள், 1053). 1. Concealing, screening; hiding, as ones's thoughts;
 • களவு. (திவா.) 2. Theft;
 • தட்டி. Pond. Screen;
 • வஞ்சகம். கரப்புறு சிந்தையர் காண்டற் கரியவன் (தேவா. 524, 3). 3. Fraud, deceit;

வின்சுலோ
 • ''v. noun.'' Stealing, pilfer ing. 2. Hiding, concealing. 3. Refusal, denial, withholding.
 • [krppu] ''s. [prov.]'' A conical kind of basket for catching fish, a weel--also used as a hen coop, மீன்கூடு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < கர-. 1. Concealing,screening; hiding, as one's thoughts; மறைக்கை.கரப்பிலா நெஞ்சிற் கடனறிவார் (குறள், 1053). 2.Theft; களவு. (திவா.) 3. Fraud, deceit; வஞ்சகம். கரப்புறு சிந்தையர் காண்டற் கரியவன் (தேவா.524, 3). 4. Conical basket for catching fish;weel, hen-coop; மீன் பிடிக்குங் கூடை பஞ்சரம் முதலியன. (J.) 5. Churn; மத்து. (யாழ். அக.) 6. Seeகரப்பான்பூச்சி. பூஞை கரப்பருந்த நாடுங்கடன் (அருட்பா).
 • n. < கர-. Screen; தட்டி.Pond.