தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காக்கை ; யானையின் மதம் ; யானைக் கவுளினின்றும் மதம்பாயுந் தொளை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காக்கை. (பிங்.) 1. Crow;
  • யானை மதம்பாய் சுவடு. (திவா.) 2. Trace of must on an elephant's cheek;
  • யானைக்கவுளினின்றும் மதம்பாயுந் துவாரம். யானையின் கொடிறுவாய் கரமட தடைத்தல் கூடுமே (இரகு. திக்கு. 120). 3. Aperture in an elephant's temple from which must flows out;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a crow, காக்கை; 2. an elephant's secretion, rut, மதம்.

வின்சுலோ
  • [krṭm] ''s.'' A crow, காக்கை. 2. An elephant's frontal sinus from whence a secretion flows, மதம்பாய்சுவடு. 3. An ele phant's secretion, rut, யானைமதம். Wils. p. 191. KARADA.''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < karaṭa. 1. Crow;காக்கை. (பிங்.) 2. Trace of must on an elephant's cheek; யானை மதம்பாய் சுவடு. (திவா.) 3.Aperture in an elephant's temple from whichmust flows out; யானைக்கவுளினின்றும் மதம்பாயுந்துவாரம். யானையின் கொடிறுவாய் கரடம தடைத்தல்கூடுமே (இரகு. திக்கு. 120).