தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கீழ்மை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கீழ்மை. (குறள், 108, அதி.) Inferiority, baseness, despicableness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. baseness, lowness, filthiness, கீழ்மை. கயவர், base men.

வின்சுலோ
  • [kymai] ''s.'' Inferiority, baseness, கீழ் மை. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Inferiority, baseness,despicableness; கீழ்மை. (குறள், 108, அதி.)