தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வாட்டம் ; இடையீடு ; கலக்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இடையீடு. கயக்கமி றுயிற்சிக் கும்பகருணன் (கம்பரா. ஊர்தேடு. 121). 2. Intermission, interruption;
  • புனிறுதீர் கயக்கந் தீர்வினை மகளிர் (மணி. 7, 75). 1. Strain, stress;
  • கலக்கம். கயக்கமி னிலைமை நோக்கி (சீவக. 394). 3. Confusion, perturbation;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கயங்கு-. 1. Strain,stress; வாட்டம். புனிறுதீர் கயக்கந் தீர்வினை மகளிர்(மணி. 7, 75). 2. Intermission, interruption;இடையீடு. கயக்கமி றுயிற்சிக் கும்பகருணன் (கம்பரா.ஊர்தேடு. 121). 3. Confusion, perturbation; கலக்கம். கயக்கமி னிலைமை நோக்கி (சீவக. 394).