தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  விலங்கின் கன்று ; மரக்கன்று , இளமரம் ; சிறுமை ; கை வளையல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • யானை,குதிரை,கழுதை,கடமை,ஆன்,எருமை,மரை,கவரிமா,கராம்,ஒட்டகம்;ஒருசார் விலங்குகளின் இளமை. (தொல்.பொ. 570) 1.Calf,colt; young of the following animals,viz.,
 • இளமரம். கருப்புரக்கன்று (சீவக. 1267). 2. Sapling, young tree;
 • கைவளை. கன்றணிகரத்தெம் மன்னை (சீகாளத். பு. கன்னி. 147). 4. Bracelet;
 • சிறுமை. (திவா.) 3. Anything insignificant, trifle, particle;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a calf, the young of a cow and other large animals, குட்டி; 2. a young tree in general, sapling, இள மரம்; 3. a trifle, a particle, அற்பம். கன்றுகாலி, cattle. கன்றுக்குட்டி, a calf. கன்றுத்தாய்ச்சி, a cow great with young. கன்றுபட, to be in calf. கன்றுபுக்கான், the name of a herb. கன்றுபோட, -ஈன, to calve. கன்றுவிட, to let the calf suck the cow for starting the flow of milk. கன்றூட்டுகிறது, the call sucks. ஊட்டுக்கன்று, a sucking calf. கடாரிக்கன்று, a cow calf. சேங்கன்று, கடாக்கன்று, காளைக்கன்று, a bull calf. மாங்கன்று, a plant or shoot of the mango tree. வாழைக்கன்று, a plaintain sucker or shoot.
 • III. v. i. (vulg. கன்னு, கண்ணு), become sore (as with a blow, as the feet from walking etc), இரத்தங்கட்டு; 2. grow hard and unfit for use (as fruits by injury in their growth), நை; 3. be burnt with the sun, வெயிலினால் முகங்கன்று; 4. be aggrieved, விசனப் படு; 5. be enraged, கோபி. கன்றினகுரல், harsh, deep voice.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • kannu, (kaNTu) கன்னு, (கண்டு) calf; sapling

வின்சுலோ
 • [kṉṟu] ''s.'' A calf, colt, &c., the young of the buffalo, cow, mare, camel, bos gra ven, bos grunniens, elk, deer, and elephant, எருமை, ஒட்டை, கடமை, கவரி, காட்டா, குதிரை, பசு, மறை, மான்,யானையிவற்றின்குட்டி. 2. Sap ling, a young tree in general, இலமரம். ''(c.)'' 3. ''(p.)'' A small thing, a trifle, a particle, அற்பம். 4. A bracelet, கைவளை.
 • [kṉṟu] கிறேன், கன்றினேன், வேன், கன்ற, ''v. a.'' To become sore--as with a blow; as the feet with walking; the hands with first using a tool, &c., காயத்தினாற்கன்ற. 2. To be burnt with the sun, வெயிலினால்மு கங்கன்ற. 3. To grow hard and unfit for use --as fruits by injury in their growth--as plantains by the application of too much heat, in smoking or forcing them, நைய. 4. To grow hard and unrelishable--as vege table curries, through failure of heat in cooking, பதனழிய. ''(c.)'' 5. ''(p.)'' To have the feelings wounded, to be aggrieved, விசனப் பட. 6. To be violent, enraged, கடுங்கோபங் கொள்ள.--''Note.'' போதல் is commonly joined with the gerund of this verb. கன்றும்வயவேந்தர். Violent kings that are enraged. அவன்கைகன்றிப்போயிற்று. His hand is hurt, bruised, &c.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. [K. Tu. kandu, M. kannu.]1. Calf, colt; young of the following animals,viz., யானை, குதிரை, கழுதை, கடமை, ஆன், எருமை,மரை, கவரிமா, கராம், ஒட்டகம்; ஒருசார் விலங்குகளின்இளமை (தொல். பொ. 570.) 2. [K. kanne.]Sapling, young tree; இளமரம். கருப்புரக்கன்று(சீவக. 1267). 3. Anything insignificant, trifle,particle; சிறுமை. (திவா.) 4. Bracelet; கைவளை.கன்றணிகரத்தெம் மன்னை (சீகாளத். பு. கன்னி. 147).