தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  குமாரி , மணம் ஆகாத பெண் ; இளமை ; அழிவில்லாள் ; புதுமை ; முதனிகழ்ச்சி ; அழிவின்மை ; பெண் ; தவப்பெண் ; தெய்வப்பெண் ; இளமைகுன்றாப் பெண் ; துர்க்கை ; பார்வதி ; குமரியாறு ; கன்னிராசி ; புரட்டாசி ; அத்தநாள் ; காக்கணங்கொடி ; கற்றாழைச் செடி ; கரந்தை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பார்வதி. (பிங்.) 10. Pārvatī;
 • குமரியாறு. கன்னியழிந்தனள் கங்கை திறம்பினள் (தமிழ்நா. 81). 11. Name of a river that flowed in ancient times, south of Cape Comorin;
 • கன்னியாராசி. (பிங்.) 12. Virgo, a zodiacal sign;
 • புரட்டாசி. (தைலவ. பாயி. 55.) 13. The month Puraṭṭāci;
 • . 14. The 13th nakṣatra. See அத்தம்8. (திவா.)
 • தசநாடியிலொன்று. (சிலப். 3, 26, உரை.) 15. A Principal tubular vessel of the human body, one of taca-nāṭi, q.v.;
 • . 16. Aloe. See கற்றாழை. (சூடா.)
 • . 17. Mussell-shell creeper. See காக்கணம். (திவா.)
 • கரந்தை. (சங். அக.) Fragrant basil;
 • குமரி. கன்னிதன்னைப் புணர்ந்தாலும் (சிலப். 7, மன்னுமாலை.). 1. Virgin, maiden, young, unmarried woman;
 • இளமை. கன்னிப்புன்னை (திருக்கோ .177). 2. Youthfulness, tenderness, juvenility, virginity;
 • புதுமை. கன்னிநீலக்கட் கன்னி (சீவக. 900). 3. Freshness;
 • முதன்முதலான நிகழ்ச்சி. கன்னிப்போர். 4. State of being earliest in time;
 • அழிவின்மை. கன்னிமா மதில்சூழ் கருவூர் (திவ். பெரியதி. 2,9,7). 5. Imperishable state;
 • பெண். (சூடா.) 6. Woman;
 • தவப்பெண். (சூடா.) 7. Female ascetic;
 • என்றும் இளமையழியாத பெண். சந்தகன்னியர். (பிங்.) 8. Female possessing perpetual youth, as celestials;
 • துர்க்கை. கன்னிசெங்கோட்டம் (கல்லா. 58). 9. Durga;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a virgin, maiden, a young unmarried woman, குமரி; 2. Virgo in the Zodiac, கன்னியாராசி; 3. youthfulness, இளமை; 4. virginity, கற்புக் கெடாமை; 5. a female ascetic; 6. the month, புரட்டாசி; 7. aloe, கற்றாழை. கன்னிகழியாத ஆண்பிள்ளை, an unmarried man. கன்னிக்கோழி, a pullet nearly arrived at maturity. கன்னிக்கால், the first post put up in a new-built house dressed as a female, see கலியாணக் கால். கன்னிமை, கன்னித்துவம், virginity. கன்னி, (-மை, -முத்திரை) அழியாத பெண், an undefied maiden, a girl who has not lost her virginity. கன்னிமார், virgins. கன்னித்திசை, south-west. கன்னிப்பிடி, balls of coloured boiled rice thrown to the crows by women praying for the welfare of their brothers on the day succeeding Sankaranthi day. கன்னிப்பிள்ளைத்தாய்ச்சி, a woman in her first pregnancy.

வின்சுலோ
 • [kaṉṉi] ''s.'' A virgin, a maiden, a young unmarried woman, குமரி. 2. Virgo, a sign of the zodiac, ஓரிராசி. Wils. p. 187. KANYA. 3. ''[in mythology]'' A river that flows into the sea at Cape Comorin, re garded as a sacred virgin, ஓராறு. ''(c.)'' 4. ''(p.)'' Youthfulness, tenderness, juvenility, இளமை. 5. Virginity, கற்புக்கெடாமை. 6. A woman, பெண். 7. The thirteenth lunar asterism, அத்தநாள். 8. The wild or Socot rine aloe, an evergreen, கற்றாழை. Aloe per foliata. 9. A wild creeper, the காக்கணம். 1. Unfading, imperishable, eternal youth, freshness, vigor, evergreen, அறிவில்லாமை. 11. A female ascetic, தவப்பெண். 12. A female possessing eternal youth--spoken of the goddesses or celestial females, தெய்வப்பெண். 13. Durga, துர்க்கை. 14. A plant, காவிளை. ''(Rott.)''.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < kanyā. [T. K. kanne,M. kanni.] 1. Virgin, maiden, young unmarried woman; குமரி. கன்னிதன்னைப் புணர்ந்தாலும்(சிலப். 7, மன்னுமாலை.). 2. Youthfulness, tenderness, juvenility, virginity; இளமை. கன்னிப்புன்னை (திருக்கோ. 177). 3. Freshness; புதுமை.கன்னிநீலக்கட் கன்னி (சீவக. 900). 4. State of being earliest in time; முதன்முதலான நிகழ்ச்சி. கன்னிப்போர். 5. Imperishable state; அழிவின்மை.கன்னிமா மதில்சூழ் கருவூர் (திவ். பெரியதி. 2, 9, 7). 6.Woman; பெண். (சூடா.) 7. Female ascetic; தவப்பெண். (சூடா.) 8. Female possessing perpetualyouth, as celestials; என்றும் இளமையழியாதபெண். சத்தகன்னியர். (பிங்.) 9. Durgā; துர்க்கை.கன்னிசெங்கோட்டம் (கல்லா. 58). 10. Pārvatī;பார்வதி. (பிங்.) 11. Name of a river thatflowed in ancient times, south of Cape Comorin; குமரியாறு. கன்னியழிந்தனள் கங்கை திறம்பினள் (தமிழ்நா. 81). 12. Virgo, a zodiacal sign;கன்னியாராசி. (பிங்.) 13. The month Puraṭṭāci;புரட்டாசி. (தைலவ. பாயி. 55.) 14. The 13thnakṣatra. See அத்தம்&sup8;. (திவா.) 15. A principaltubular vessel of the human body, one oftaca-nāṭi, q.v.; தசநாடியிலொன்று. (சிலப். 3, 26,உரை.) 16. Aloe. See கறறாழை. (சூடா.) 17.Mussell-shell creeper. See காக்கணம். (திவா.)
 • n. Fragrant basil; கரந்தை.(சங். அக.)