தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கனமாயிருக்கை ; பருமை ; பாரம் ; அழுத்தம் ; கொழுப்பு ; இறுமாப்பு

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இறுமாப்பு. உன் கனப்பு எடுத்துப்போடுவேன். (W.) 6. Pride, self conceit;
  • அழத்தம். 4. Hardness, as of a swelling;
  • பாரம். (W.) 3. Weight, heaviness;
  • பருமை. (W.) 2. Thickness;
  • கனமாயிருக்கை. 1. Being heavy;
  • கொழப்பு. (W.) 5. Fattiness;

வின்சுலோ
  • ''v. noun. [vul.]'' Thickness, becoming thick, கனம். 2. Weight, heavi ness, solidity, gravidity, பாரம். 3. The hardness of a swelling, அழுத்தம். 4. stoutness, lustiness, grossness, கொழுப்பு. 5. Pride, self-importance, இறுமாப்பு. உன்கனப்பெடுத்துப்போடுவேன். I will re duce you.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. 1. Being heavy;கனமாயிருக்கை. 2. Thickness; பருமை. (W.)3. Weight, heaviness; பாரம். (W.) 4. Hardness, as of a swelling; அழுத்தம். 5. Fattiness;கொழுப்பு. (W.) 6. Pride, self-conceit; இறுமாப்பு. உன் கனப்பு எடுத்துப்போடுவேன். (W.)