கனத்தல்
தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பாரமாதல் ; மிகுதியாதல் ; பருத்தல் ; கம்மிய குரலாதல் ; பெருமையுறுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பாரமாதல். கணக்கும் வெண்டரள வடம் (பாரத. குருகுல. 137). 1. To be heavy;
 • மிகுதியாதல். சாமந்தர்க்குப் புறம்பே நாடுகள் கனக்கவுண்டாகிலும் (ஈடு, 1, 3, 9). 2. To be abundant, copious, numerous;
 • பெருமையுறுதல். கனத்த குடியிற் பிறந்தவன். 5. To be honourable, noble, illustrious;
 • கட்டைக்குரலாதல். குரல் கனத்துவிட்டது. 4. To be hoarse; to break as the voice of a youth;
 • பருத்தல். கனத்தெழ விலங்கற்றிண்டேர் (இரகு. இரகுவு. 59). 3. To be stout;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 11 v. intr. < ghana. 1.To be heavy; பாரமாதல். கனக்கும் வெண்டரளவடம் (பாரத. குருகுல. 137). 2. To be abundant,copious, numerous; மிகுதியாதல். சாமந்தர்க்குப்புறம்பே நாடுகள் கனக்கவுண்டாகிலும் (ஈடு, 1, 3, 9).3. To be stout; பருத்தல். கனத்தெழு விலங்கற்
  -- 0835 --
  றிண்டேர் (இரகு. இரகுவு. 59). 4. To be hoarse;to break, as the voice of a youth; கட்டைக்குரலாதல். குரல் கனத்துவிட்டது. 5. To be honourable, noble, illustrious; பெருமையுறுதல். கனத்தகுடியிற் பிறந்தவன்.