தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரியன். கனைகதிர்க் கடவுள் (சீவக. 1943). Sun, as the radiant deity;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Sun, as the radiant deity; சூரியன். கனைகதிர்க்கடவுள் (சீவக. 1943).