தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கதிர்காமம் ; நாற்காலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நாற்காலி. (J.) Chair;
  • . See கதிர்காமம்.
  • . See கந்தகாரி. (சங். அக.)

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கதிர்காமம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See கதிர்காமம்.
  • n. < Port. cadeira < Gr. kathedra. Chair; நாற்காலி. (J.)
  • n. See கந்தகாரி. (சங். அக.)