தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கார்நாற்பது இயற்றிய ஆசிரியர். Kūttaṉ, the son of Kaṇṇaṉ, name of the author of Kār-nār-patu;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< கண்ணன் +. Kūttaṉ, the son of Kaṇṇaṉ,name of the author of Kār-nāṟ-patu; கார்நாற்பதுஇயற்றிய ஆசிரியர்.