தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கடிந்து கூறுதல் ; வரையறை ; அழிவு ; உறுதி ; துண்டிப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உறுதி. 3. Certainty, assurance;
  • வரையறை. 2. Strictness, exactness, precision;
  • கடிந்துகொள்கை. 1. Reproof, rebuke;
  • துண்டிப்பு. (W.) 4. Cutting, sundering;
  • சேதம். Kodai. 5. Damage, as done by a falling tree;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Strictness, se verity, rigor, கண்டிதம். 2. Exactness, accuracy, precision, திட்டம். 3. Earnest ness, plainness, decisiveness, urging, stress, positiveness, உறுதி. 4. Reproof, reprehension, strictness, கடிந்திடுகை. 5. Materiality. corporeality, palpableness, சடத்தன்மை. (தீ. 515.) 6. Cutting, sunder ing, hewing, வெட்டுகை. 7. Chastise ment, correction, castigation, தண்டிப்பு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கண்டி-. 1. Reproof, rebuke; கடிந்துகொள்கை. 2. Strictness,exactness, precision; வரையறை. 3. Certainty,assurance; உறுதி. (W.) 4. Cutting, sundering;துண்டிப்பு. (W.) 5. Damage, as done by afalling tree; சேதம். Kodai.