தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கண்ணோட்டமில்லாதவன் , கொடியோன் ; அசுரன் ; பகைவன் .