தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விரற்கணு. Knuckle;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Knuckle;விரற்கணு.