தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எண்ணுதல் , கணக்கிடுதல் ; வரையறுத்தல் , அளவுகுறித்தல் ; மதித்தல் , படைத்தல் ; உண்டாக்குதல் ; மனத்துக்குள்ளே கணக்கிடல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மானதமாகச் செபித்தல். திருவஞ்செழத்து அவ்விதிப்படியறிந்து கணிக்கப்படும் (சி. போ. பா.). 6. To repeat mentally in worship, as mantras;
  • கணக்கிடுதல். 1. To compute, reckon, calculate, count;
  • சிருட்டித்தல். மலரின்மேலான் கணித்த வுலகு (பிரமோத். 21, 53). 5. To create;
  • படித்தல். கணியாது முழதுணர்ந்த (சூளா. இரத. 64). 4. To read, study;
  • மதித்தல். அவன் என்னைக் கணிக்கவில்லை. 3. To esteem, honour, respect, regard;
  • அளவுகுறித்தல். கணித்த நாள்களேழ் (சீவக. 2518). 2. To estimate, conjecture, surmise;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. < gaṇ. 1. Tocompute, reckon, calculate, count; கணக்கிடுதல். 2. To estimate, conjecture, surmise; அளவுகுறித்தல். கணித்த நாள்களேழ் (சீவக. 2518). 3. Toesteem, honour, respect, regard; மதித்தல். அவன்என்னைக் கணிக்கவில்லை. 4. To read, study; படித்தல். கணியாது முழுதுணர்ந்த (சூளா. இரத. 64). 5.To create; சிருட்டித்தல். மலரின்மேலான் கணித்தவுலகு (பிரமோத். 21, 53). 6. To repeat mentallyin worship, as mantras; மானதமாகச் செபித்தல்.திருவஞ்செழுத்து அவ்விதிப்படியறிந்து கணிக்கப்படும்(சி. போ. பா.).