தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானை. 1. Elephant.
  • இரண்டுமுழங் கொண்ட அளவு. Yard-measure;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < gaja. 1. Elephant;யானை.
  • n. < U. gaz. Yard-measure;இரண்டுமுழங் கொண்ட அளவு.