தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அளவு ; ஓர் எண்ணுப்பெயர் ; இலட்சம் ; மரக்கால் ; ஒப்பந்தம் ; துணிவு ; இறகு ; கடுகு ரோகிணி ; ஒரு மீன் ; வார்க்கச்சு ; முன்றானை ; ஆடைச்சொருக்கு , யானைக் கழுத்திடு கயிறு ; ஆமை ; குதிரை அங்கவடி ; பக்கம் ; காய்ச்சற்பாடாணம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வார். 1. Belt;
 • துணிவு. 2. Determination;
 • அங்கவடி. (பிங்.) 2. Stirrup;
 • யானைக்கழுத்திடு கயிறு. (திவா.) 1. Elephant's neck-rope;
 • ஆமை. கடல்புக்குழிக் கச்சமாகி (கம்பரா. கடறவு.42). Tortoise;
 • தானைச்சொருக்கு. The end piece of the Hindu garment tucked up in folds at the waist, such fold brought up from the front and tucked up behind;
 • காய்ச்சற்பாஷாணம். (மூ. அ.) 8. A mineral poison;
 • . 7. Christmas rose herb; See கடுரோகிணி. (தைலவ.)
 • மரக்கால். (திவா.) 1. A grain measure;
 • அளவை. (திவா.) 2. Standard of measure;
 • ஓரெண்ணுப்பெயர். களிறு பொற்றோர் நான்கரைக் கச்சமாகும். (சீவக. 2219). 3. A certain very large number;
 • ஒப்பந்தம். சபையும் அடிகண்மாரும் அவிரோதத்தாற் கூடிச்செய்த கச்சம் (Insc.). 4. Agreement, binding;
 • ஒருவகைச் சிறுமீன். (மூ. அ.) 5. A very small kind of fish;
 • இறகு. (பிங்.) 6. Wing, feather;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • an elephant neck rope; 2. stays for the breast, முலைக்கச்சு; 3. a stirrup, அங்கவடி; 4. daring, துணிவு; 5. a fish; 6.debt, கடன்; 7. thong, வார்; 8. wing, feather, இறகு.
 • s. the front border of a cloth, முன்றானை. கச்சம் கட்ட, to truck the cloth behind.

வின்சுலோ
 • [kccm] ''s.'' An elephant's neck-rope, யானைக்கழுத்திடுகயிறு. 2. Stays for the breast, முலைக்கச்சு. (பிங்.) 3. A stirrup, அங்கவடி. (பிங்.) 4. Measure in general, அளவு. 5. A dry measure, மரக்கால். 6. Venture, daring rivalry, துணிவு. (பிங்.) 7. Debt, கடன். 8. A fish, ஓர்மீன். 9. Thong, வார். ''(p.)''
 • [kaccam] ''s.'' The front border of the cloth worn below the waist-chiefly a woman's, முன்றானை. Wils. p. 179. KACHCHA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. 1. cf. K. kaccā. Agrain measure; மரக்கால். (திவா.) 2. Standardof measure; அளவை. (திவா.) 3. A certainvery large number; ஓரெண்ணுப்பெயர். களிறுபொற்றேர் நான்கரைக் கச்சமாகும் (சீவக. 2219). 4.Agreement, binding; ஒப்பந்தம். சபையும் அடிகண்மாரும் அவிரோதத்தாற் கூடிச்செய்த கச்சம் (Insc.). 5.A very small kind of fish; ஒருவகைச் சிறுமீன்.(மூ. அ.) 6. Wing, feather; இறகு. (பிங்.) 7.Christmas rose herb. See கடுரோகிணி. (தைலவ.)8. A mineral poison; காய்ச்சற்பாஷாணம். (மூ. அ.)
 • n. < kaccha. The endpiece of the Hindu garment tucked up in foldsat the waist, such fold brought up from thefront and tucked up behind; தானைச்சொருக்கு.
 • n. < kaccha-pa. Tortoise;ஆமை. கடல்புக்குழிக் கச்சமாகி (கம்பரா. கடறாவு. 42).
 • n. < kakṣyā. 1. Elephant'sneck-rope; யானைக்கழுத்திடு கயிறு. (திவா.) 2.Stirrup; அங்கவடி. (பிங்.)
 • < kaccha. (அக. நி.) 1.Belt; வார். 2. Determination; துணிவு.