தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊறுகை ; ஈரம் ; மனநெகிழ்கை ; வியர்வை ; வருத்தம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மனநெகிழ்வு. கசிவறுமனத்தினேனும் (தணிகைப்பு. அவையடக். 2). 4. Tenderness, sensibility, humanity;
  • வருத்தம். கசிவெனுங் கடலை நீந்தி (சீவக. 1132). 5. Pain, distress;
  • வியர்வை. கசிவுடை யாக்கை (புறநா. 160). 3. Perspiration;
  • ஊறுகை. 1. Ooze, discharge;
  • ஈரம். 2. Dampness; moisture, as of land, of sugar, of furniture;
  • அழுகை. (சூடா.) 6. Weeping;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Dampness, greasi ness, moisture--as of land, sugar, salt, furniture, &c., ஈரம். 2. Tenderness, sen sibility, softness, அன்பு. 3. Secretion, perspiration on the surface of the body, வெயர்வை. 4. Pain, distress, வருத்தம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கசி-. 1. Ooze, discharge;ஊறுகை. 2. Dampness; moisture, as of land,of sugar, of furniture; ஈரம். 3. Perspiration;வியர்வை. கசிவுடை யாக்கை (புறநா. 160). 4. Tenderness, sensibility, humanity; மனநெகிழ்வு. கசிவறுமனத்தினேனும் (தணிகைப்பு. அவையடக். 2). 5.Pain, distress; வருத்தம். கசிவெனுங் கடலை நீந்தி(சீவக. 1132). 6. Weeping; அழுகை. (சூடா.)