தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  குற்றம் ; அழுக்கு ; மாசு ; தழும்பு ; ஐயம் திரிபுகளாகிய குற்றங்கள் ; வடு ; அடிமண்டி ; குறைவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • அடிமண்டி. 5. cf. T. gasi. Dregs, lees;
 • குறைவு. (யாழ். அக.) Deficiency;
 • ஐயம் (பிங்.) 3. Doubt;
 • அழுக்கு. (பிங்.) 2. Uncleanness, dirtiness;
 • வடு. கைக்கசடிருந்தவென்... தடாரி (பொருந. 70). 4. Scar;
 • குற்றம். 1. Blemish, fault, defect; imperfection;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. blemish wickedness, fault, குற் றம்; 2. stain, blot, filth, மாசு; 3. doubt, ஐயம்; 4. scar, wrinkle தழும்பு; 5. dregs, settlings, lees, கடுகு. கற்க கசடற, learn thoroughly. கசடன் (fem. கசடி) a base, lowbred, wicked person; an inconsiderate or careless man. கசட்டுத்தனம், imperfection; improper course.

வின்சுலோ
 • [kcṭu] ''s.'' Blemish, fault, defect, in accuracy, imperfection, குற்றம். 2. A blot, மாசு. ''(p.)'' 3. ''(c.)'' Doubt, ஐயம். 4. A scar, தழும்பு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < Pkt. kasaṭa. sakaṭa.1. Blemish, fault, defect; imperfection; குற்றம்.கற்க கசடற (குறள், 391). 2. Uncleanness, dirtiness; அழுக்கு. (பிங்.) 3. Doubt; ஐயம். (பிங்.) 4.Scar; வடு. கைக்கசடிருந்தவென் . . . தடாரி (பொருந. 70). 5. cf. T. gasi. Dregs, lees; அடிமண்டி.
 • n. cf. கசர். Deficiency;குறைவு. (யாழ். அக.)