தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஏழு புண்ணிய ஆறுகளுள் ஒன்று ; சிவன் மனைவி ; நவச்சாரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு நதி. (திவ். பெரியாழ். 4, 7, 1.) 1.The river Ganges;
  • . 3. Solder. See கங்கைக்குணன். (W.)
  • நதி. உவரிமிசைச் கங்கைகள் வந்தெய்தும் (கந்தபு. தாரக. 37). 2. River in general, the proper name of the Ganges becoming a common noun to denote any river;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the river Ganges; 2. river in general. கங்காசலக் குப்பி, a vessel in which the Hindu asceties bring water from the Ganges. கங்காசலமாட, கங்காஸ்தானம் பண்ண, to bathe in the Ganges. கங்காசுதன், Bheeshma, the son of the Ganges. கங்காதரன், Siva கங்கைவேணியன். கங்காதீரம், the banks of the Ganges. கங்காதேவி, the river Ganges as goddess, a wife of Siva. ஆகாச கங்கை, water up in the sky. கங்கை குலம், the Vellala tribe who claim to have migrated from the Gangetic region. கங்கைதனயன், Skanda, son of the goddess Ganga Devi.

வின்சுலோ
  • [kangkai] ''s.'' The river Ganges or its personification as a goddess being the wife of Chandanu, பகீரதி. Wils. p. 275. GANGA.
  • [kngkai ] --கங்கைக்குணன், ''s.'' [''as'' நவட்சாரம்.] A solder, metallic cement. ''(M. Dic.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < gaṅgā. 1. The riverGanges; ஒரு நதி. (திவ். பெரியாழ். 4, 7, 1.) 2. Riverin general, the proper name of the Gangesbecoming a common noun to denote any river;நதி. உவரிமிசைக் கங்கைகள் வந்தெய்தும் (கந்தபு. தாரக.37). 3. Solder. See கங்கைக்குணன். (W.)