தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வாதநோய்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வாதநோய்வகை. Rheumatism;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஓடு- + Rheumatism; வாதநோய்வகை.