தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒளிர்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See ஒளிர்-. (திவா.)

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பிரகாசித்தல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < ஒளி +ஆடு-. See ஒளிர்-. (திவா.)