தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Corr. of ஒற்றையடிப்பாதை. Vul.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Corr.of ஒற்றையடிப்பாதை. Vul.