தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஐந்து பொறிகளுக்குரிய உணர்ச்சிகள் : சுவை , ஒளி , ஊறு , ஓசை , நாற்றம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம்; பஞ்சேந்திரியங்கட்கு உரிய ஐவகையுணர்ச்சிகள். ஐம்புலனு மொண்டொடி கண்ணே யுள (குறள், 1101). The sensations of the five sensory organs, viz.,

வின்சுலோ
  • --ஐம்புலன், ''s.'' The five senses, பஞ்சவிஷயம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Thesensations of the five sensory organs, viz.,சுவை, ஒளி, ஊறு, நாற்றம்; பஞ்சேந்திரியங்கட்குஉரிய ஐவகையுணர்ச்சிகள். ஐம்புலனு மொண்டொடிகண்ணே யுள (குறள், 1101).
  • ஐம்புலம்வென்றோன் ai-m-pulam-veṉ-ṟōṉn. < id. +. 1. Sage, who has subduedthe five senses; பஞ்சேந்திரிய வுணர்ச்சிகட்கு வசப்படாதவனான முனிவன். 2. A prepared arsenic;பஞ்சபட்சிப்பாஷாணம். (யாழ். அக.).