தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உலகுரையாகிய அளவை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உலகுரையாகிய அளவை. Evidence or authority from tradition;

வின்சுலோ
  • --ஐதிகவளவை, The law of inference from oral tradition, popular belief, &c. See அளவை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aitihya +. Evidence or authority from tradition; உலகுரையாகிய அளவை.