தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வஞ்சித்தல் ; ஏமஞ்செய்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஏமஞ்செய்தல். மாற்றேமாற்றலிலையே (பரிபா. 4, 53). To protect, defend;
  • வஞ்சித்தல். மகனுத்தியினா லவரை யேமாற்ற (இராமநா. உயுத்த. 57). To hoodwink, deceive;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. tr. Caus. ofஏமாறு- To hoodwink, deceive; வஞ்சித்தல். மகனுத்தியினா லவரை யேமாற்ற (இராமநா. உயுத்த. 57).
  • v. tr. < ஏமம் +ஆற்று-. To protect, defend; ஏமஞ்செய்தல். மாற்றேமாற்றலிலையே (பரிபா. 4, 53).