தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  எண் ; அடுக்கு ; ஏறுதற்குரிய கருவி ; எல்லை ; நாடு ; மான் ; மான்கன்று .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • எண். ஏணிபோகிய கீழ்நிலைப்படலமும் (ஞானா. 54, 1). 1. Number;
 • அடுக்கு. அண்டத்தேணியின் பரப்பும் (கந்தபு. சூரன்வதை. 485). 2. Tier;
 • ஏறுதற்கருவி. மண்டலத்தூ டேற்றிவைத் தேணிவாங்கி (திவ். பெரியாழ். 4, 9, 3). 3. [K. M.Tu. ēṇi.] cf. niššrēṇī. Ladder;
 • எல்லை. நளியிரு முந்நீரேணியாக (புறநா. 35, 1). 4. Limit, boundary;
 • மான். (சூடா.) 1. Deer, antelope;
 • மான் கன்று. (திவா.) 2. Young deer, fawn;
 • நாடு. (திவா.) 5. Country, territory;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a ladder; 2. limit, எல்லை; 3. number, எண்; 4. tier, அடுக்கு; 5. country, territory, நாடு. ஏணிக்கழிக்குக் கோணல் கழிவெட்ட, to give an answer not apt to the question. ஏணிசார்த்த, to place a ladder against a wall. ஏணிமேல், (ஏணிப்பழுவால்) ஏற, to climb up a ladder. (ஏணிப்பழு, the rung of a ladder). நூலேணி, a rope-ladder ஏணுக்குக்கோண், (call. contr of ஏணிக் கழிக்குக் கோணல் கழிவெட்டுதல்), gainsaying, thwarting.

வின்சுலோ
 • [ēṇi] ''s.'' A ladder, இறைவை. 2. ''(p.)'' A limit, extent, boundary, எல்லை. 3. A country, a territory, நாடு. அவனோடிவனையேணிவைத்துப்பார்த்தாலுங்காணாது. There is no comparison between them.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < எண்-. cf. šrēṇi. 1. Number;எண். ஏணிபோகிய கீழ்நிலைப்படலமும் (ஞானா. 54, 1).2. Tier; அடுக்கு. அண்டத்தேணியின் பரப்பும்(கந்தபு. சூரன்வதை. 485). 3. [K. M. Tu. ēṇi.] cf.niššrēṇī. Ladder; ஏறுதற்கருவி. மண்டலத்தூ டேற்
  -- 0558 --
  றிவைத் தேணிவாங்கி (திவ். பெரியாழ். 4, 9, 3). 4.Limit, boundary; எல்லை. நளியிரு முந்நீரேணியாக (புறநா. 35, 1). 5. Country, territory; நாடு.(திவா.)
 • n. < ēṇī. 1. Deer, antelope;மான். (சூடா.) 2. Young deer, fawn; மான்கன்று. (திவா.)