தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரே உறுப்பு ; தனிமை ; சந்தனம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சந்தனம். (பச். மூ.) 2. Sandalwood;
  • தனிமை. (யாழ்.அக) 1. Solitude;

வின்சுலோ
  • [ēkāngkm] ''s.'' Solitude, retirement, தனிமை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ēkāṅga. 1.Solitude; தனிமை. (யாழ். அக.) 2. Sandalwood;சந்தனம். (பச். மூ.)