தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நெல்வகை. (A.) A kind of paddy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A kind of paddy;நெல்வகை. (A.)