தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எருமைமாடு , காரான் ; எருமைமறம் ; யமன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குவிமுலை படர்மருப் பெருமை (சீவக. 2102). 1. Buffalo;
  • . 2. (Purap.) Theme of unyielding resistance. See எருமைமறம். ஒருவனொருவனை யுடைபடைபுக்குக் கூழைதாங்கிய வெருமையும் (தொல். பொ. 72).
  • யமன். எருமையிருந்தோட்டி யெள்ளீயுங் காளை (பரிபா. 8, 86). 3. Yama, who rides on a buffalo;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • எருமைமாடு, s. a buffalo. எருமைக்கடா, a he-buffalo, எருமைப் போத்து. எருமைப்பால் குடித்தவன், one who has drunk buffalo's milk; a dunce. எருமை யூர்தி, Yama riding on the buffalo.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
காரா.
மேதி.
மேதி.

வின்சுலோ
  • [erumai] ''s.'' A buffalo, especially the female, காரான். எருமைப்பால்குடித்தவன். One who has drunk buffalo's milk, a blockhead, மந்தன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [T. enumu, K. emme,M. eruma, Tu. erme.] 1. Buffalo. குவிமுலைபடர்மருப் பெருமை (சீவக. 2102). 2. (Puṟap.)Theme of unyielding resistance. See எருமைமறம். ஒருவனொருவனை யுடைபடைபுக்குக் கூழைதாங்கிய வெருமையும் (தொல். பொ. 72). 3. Yama, whorides on a buffalo; யமன். எருமையிருந்தோட்டியெள்ளீயுங் காளை (பரிபா. 8, 86).