தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : எருக்கழித்துக் கொடுத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See எருக்கழித்துக்கொடு-. Loc.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< எரு +. See எருக்கழித்துக்கொடு-. Loc.