தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தீயில் வேகச்செய்தல் ; அழற்றுதல் ; செரிக்கச் செய்தல் ; விளக்கை எரியச்செய்தல் ; மருந்து முதலியன புடமிடுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தீயால் வெந்தழியச் செய்தல். புரமூன் றெரித்தவா (திருவாச. 13, 6). 1. To burn, consume by fire, scorch;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. caus. of எரி-.[T. eriyintsu, M. eri.] 1. To burn, consume byfire, scorch; தீயால் வெந்தழியச் செய்தல். புரமூன்றெரித்தவா (திருவாச. 13, 6). 2. To keep burning,as a lamp or torch; விளக்கு பந்தம் முதலியன எரித்தல். வீட்டுக்கெரித்த விளக்கு (தமிழ்நா. 237). 3. Tosublimate, calcine, as metals; to reduce topowder by fire, for making medicine; மருந்துமுதலியன புடமிடுதல். எரித்த மருந்து. 4. To inflame, as a sore; to cause to burn, as poison;அழற்றுதல். அந்த மருந்து உடம்பை எரிக்கிறது. 5.To digest; சீரணிக்கச் செய்தல். இந்த மருந்துஉண்டதையெல்லாம் எரிக்கும்.