தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    எக்காலம் , எப்பபோது .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எக்காலம். When, at what time;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • எப்போது, எப்போ, inter, adv. when? எக்காலம். அவன் எப்போது வந்தாலும் வரட்டும், let him come whenever he likes. எப்போதாகிலும், whenever. எப்போதுமுள்ளது, that which is continual. எப்போதும், always, எப்பொழுதும், எப்போழ்தும். எப்போதைக்கும், always, forever.

வின்சுலோ
  • [eppoẕutu ] --எப்போது--எப் போழ்து. When, at what time, எக்காலம்; [''ex'' எ.] எப்பொழுதும். Always, at all times, con tinually. எப்போதாகிலும். Whensoever, at any time. எப்போதுமுள்ளது. That which is eternal. எப்போதுவந்தாலும். Whenever he comes. எப்போதைக்கும். Forever.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adv. < id. +. [T.eppuḍu.] When, at what time; எக்காலம்.