தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குமட்டுதல் , உண்ட உணவு மேலே திரும்புதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உண்ட ஊண் திரும்பி மேல்வருதல். Loc. 2. To retch;
  • குமட்டுதல். 1. To nauseate, turn the stomach;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< எதிர் + எடு-. 1. To nauseate, turn the stomach; குமட்டுதல். 2. To retch; உண்ட ஊண்திரும்பி மேல்வருதல். Loc.